237 de COPII au MURIT in 3 zile după VACCINUL pentavalent


Tradus de mine cu google:

Au existat trei decese în urma utilizării vaccinului Pentavalent în Sri Lanka. Guvernul din Sri Lanka a suspendat utilizarea vaccinului. Experții OMS au investigat decesele. Ei au gasit

A existat o asociere temporară clară a deceselor cu vaccinul (terminologia OMS, adică moartea a urmat imediat după vaccinare) și nu a existat o explicație alternativă a deceselor. Conform protocolului standard în investigarea deceselor provocate de vaccin, aceste decese ar trebui declarate ca fiind „probabil” cauzate de vaccinul Pentavalent. Experții au discutat cu privire la posibilitatea de a da un astfel de raport. Nici o țară nu ar folosi acest vaccin după aceea. În schimb, ei au scris în raport că au șters „probabil” și „posibil” din clasificarea standard. Raportul a susținut că, deși probabil a fost legat de vaccin, acesta a raportat că este puțin probabil să fie legat de vaccinare.

se incarca…
Raportul complet nu a fost publicat online, doar concluzia a fost făcută publică.

Raportul complet a fost prezentat Tribunalului de la Delhi într-un caz de vaccinare. Odată ce această metodă neclară folosită de experții OMS a fost cunoscută, ea a fost expusă de British Medical Journal.

În urma expunerii, OMS a înființat un comitet de 40 de membri numit comitetul CIOMS / OMS. 19 dintre cei 40 au fost reprezentanți ai producătorilor de vaccinuri cu conflicte de interese. Ei au dezvoltat un algoritm nou pentru investigarea evenimentelor adverse după imunizare, care a decretat că orice reacție văzută mai întâi în studiul de fază 4 trebuie ignorată.

Când se dezvoltă un medicament, acesta este testat într-un studiu controlat, randomizat, numit studiul de fază 3. Numerele testate sunt limitate la câteva mii. Dacă nu există nicio reacție adversă, medicamentul este licențiat pentru studiile de fază 4, acordând acestuia un număr mai mare. Reacțiile care au loc mai puțin de 1 din 10000 sunt observate pentru prima dată în studiile din faza 4. Dacă aceeași reacție se întâmplă în mod repetat, se consideră ca un „semnal” că reacția este cauzată de medicament și studiile din comunitate sub forma investigațiilor de caz-control se fac pentru a stabili dacă reacțiile au loc în cadrul comunității.

Conform clasificării CIOMS / OMS, în cazul în care o reacție nu a fost observată în studiile de fază 3 și observată pentru prima dată în stadiul de fază 4, ele sunt pur și simplu șterse ca fiind „Nu este cazul AEFI”. Nu se ia cunoștință de ele. Aceste schimbări au fost determinate de decesele repetate cu vaccin Pentavalent în Sri Lanka, Bhutan, Pakistan, Vietnam și India

Trei decese din Sri Lanka au determinat guvernul să suspende utilizarea vaccinului. În conformitate cu dreptul la informație, știm că până în august 2016 au fost raportate 237 de decese guvernului aici în termen de 72 de ore de la vaccinarea cu Pentavalent. Am examinat decesele în statele care dau simultan vaccinul DPT și Pentavalent. Am fost atenți să facem acest lucru, astfel încât comparațiile să se facă în stare numai după ce AEFI a fost îmbunătățită în stare de supraveghere cu introducerea vaccinului Pentavalent. Decesele cu Pentavalent au fost dublate cu cele ale DPT. Se spune adesea că decesele după vaccinare sunt decese naturale întâmplătoare și este rata normală de decese neașteptate (SIDS). Dacă toate decesele cu DPT sunt decese naturale și aceasta este rata standard a SIDS, atunci excesul de deces cu vaccin Pentavalent trebuie să fie cauzat de acest vaccin.

Datele sunt disponibile la guvern, dar au privit ochii și continuă să introducă vaccinul. Autorul este membru al comitetului constituit de Grupul național consultativ tehnic pentru imunizare (NTAGI) pentru a examina aceste decese cu mai mult de doi ani în urmă. În ciuda reamintirilor repetate, comisia nu sa întâlnit după prima întâlnire.

Recent, un seminar național privind noile vaccinuri a fost organizat de un număr de organizații la NIHFW New Delhi. Prezentarea privind modul în care evenimentele adverse sunt clasificate în mod eronat este disponibilă pe YouTube https://youtu.be/4aVNKN-dDaI pentru cei interesați să învețe mai multe.

Deci, cine este vina pentru moartea acestor sugari de părinți săraci analfabeți care formează majoritatea populației noastre?

OMS care a modificat modul în care sunt investigate reacțiile adverse făcându-le mai permisive din aceste decese, este complicat. În calitate de membru al comitetului NTGI, care nu a putut să o investigheze, sunt de vină. Cititorii literare din acest articol trebuie, de asemenea, să-și asume responsabilitatea pentru decesele copiilor nevinovați.

Dr Jacob Puliyel, pediatru, poate fi contactat la puliyel@gmail.com. Opiniile exprimate sunt ale sale.

–––––-

There were three deaths following the use of Pentavalent vaccine in Sri Lanka. The Government of Sri Lanka suspended the use of the vaccine. WHO experts investigated the deaths. They found

 there was a clear temporal association of the deaths to the vaccine (WHO terminology, meaning the deaths followed soon after vaccination) and there was no alternate explanation for the deaths. According to the standard protocol in investigation of vaccine deaths these deaths would have to be declared as “probably” caused by Pentavalent vaccine. The experts balked at the prospect of giving such a report. No country would use this vaccine after that. Instead they wrote in their report that they were deleting “probable” and “possible” from the standard classification. The report maintained that although it was probably related to vaccine, they were reporting it as “unlikely” to be related to vaccination.

The full report was not published online, only the conclusion was made public. 

The full report was presented to the Delhi High Court in a vaccine case. Once this devious methodology employed by the WHO experts was known, it was exposed by the British Medical Journal.

Following the exposé, the WHO set up a 40-member committee called the CIOMS/WHO committee. 19 of the 40 were representatives of vaccine manufacturers with conflicts of interest. They developed a new algorithm for investigating adverse events after immunization, which decreed that any reaction seen first in Phase 4 trial must be ignored. 

When a drug is developed it is tested in a randomised controlled trial called the Phase 3 trial. The numbers tested are limited to a few thousand. If there is no adverse reaction the drug is licensed for Phase 4 trials with it given to a larger number. Reactions that happen less than 1 in 10,000 are noticed for the first time in Phase 4 trials. If the same reaction happens repeatedly it is considered as a “signal” that the reaction is caused by the drug and studies in the community in the form of case-control investigations are done to establish if the reactions happen in the community setting. 

According to the CIOMS/WHO classification, if a reaction was not seen in Phase 3 trials and noticed for the first time at the Phase 4 stage, they are simply deleted as “Not a case of [AEFI]”. No cognizance of them is taken. These changes were prompted by repeated deaths with Pentavalent vaccine in Sri Lanka, Bhutan, Pakistan, Vietnam and India

Three deaths in Sri Lanka prompted the government to suspend the use of the vaccine. Under Right to Information we know that up to August 2016 there have been 237 deaths reported to the government here within 72 hours of vaccination with Pentavalent. We examined deaths in states which were giving DPT and Pentavalent vaccine concurrently. We were careful to do this so that comparisons are done in the state only after AEFI surveillance was improved in the state with introduction of Pentavalent vaccine. Deaths with Pentavalent were double that with DPT. It is often said deaths following vaccination are coincidental natural deaths and it is the normal rate of sudden unexplained deaths (SIDS). If all deaths with DPT are natural deaths and that is the standard SIDS rate, then the excess deaths with Pentavalent vaccine must be caused by this vaccine.

The data is available with the government but they have turned a blind eye and continue to roll out the vaccine. The author is a member of the committee set up by the National Technical Advisory Group on Immunization (NTAGI) to examine these deaths more than two years ago. In spite of repeated reminders the committee has not met after the first meeting. 

Recently a National Seminar on New Vaccines was held by a number of organizations at NIHFW New Delhi. The presentation on how adverse events are misclassified is available on YouTube for those interested in learning more.

So who is to blame for the deaths of these infants of poor illiterate parents who form the majority of our population? 

The WHO that altered how adverse reactions are investigated making it more permissive of these deaths, is complicit. As a member of the NTAGI committee who could not get it investigated, I am to blame. The literate readership of this article must also assume responsibility for the deaths of the innocent children. 

Dr Jacob Puliyel, a pediatrician can be contacted at puliyel@gmail.com. The opinions expressed are his own.

237 de COPII au MURIT in 3 zile după VACCINUL pentavalent

https://www.cocoon.ro/

Acest articol a fost publicat în VACCIN (cazuri). Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.